Algemene Voorwaarden

Behandeling
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en de eerste behandeling. Door middel van een intakegesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht. Er worden o.a. vragen gesteld met betrekking tot uw medische verleden en welke stappen u al bewandeld heeft.

Bent u reeds onder behandeling van bijvoorbeeld een arts, therapeut of specialist, dan kan het zijn dat ik u vraag of u wilt overleggen met uw behandelaar of een van onze behandelingen gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt  tevens voor medicijngebruik.  

Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag kan u contant of achteraf via overschrijving betalen. Graag binnen 8 dagen na factuurdatum. De nota dient u zelf in bij de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent.

Annulering
Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving kan het zijn dat ik de kosten alsnog in rekening breng.

Geheimhouding
Alle informatie, die tijdens de behandeling aan mij is toevertrouwd wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.zie link AVG

Beroepsverenigingen
Praktijk Lavendula is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) .Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.

Vergoedingen
Op www.nvst.nl vindt u alle zorgverzekeraars die bereid zijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen die aan onze beroepsgroep gesteld worden.Een aantal behandelingen worden alleen vergoed in combi met Shiatsu en massagetherapie. Informeer hier vantevoren naar. Iriscopie valt buiten de vergoeding.

Aansprakelijkheid
Praktijk Lavendula is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachtenprocedure
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te
bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede
en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om
hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten
bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende
geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke
tuchtrechtspraak van de RBCZ (TCZ).
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging NVST:

Klachtenprocedure