Algemene Voorwaarden

Behandeling
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en de eerste behandeling. Door middel van een intakegesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht. Er worden o.a. vragen gesteld met betrekking tot uw medische verleden en welke stappen u al bewandeld heeft.

Bent u reeds onder behandeling van bijvoorbeeld een arts, therapeut of specialist, dan kan het zijn dat ik u vraag of u wilt overleggen met uw behandelaar of een van onze behandelingen gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt  tevens voor medicijngebruik.  

Betalingsvoorwaarden
Het factuurbedrag kan u contant of achteraf via overschrijving betalen. Graag binnen 8 dagen na factuurdatum. De nota dient u zelf in bij de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent.

Annulering
Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving kan het zijn dat ik de kosten alsnog in rekening breng.

Geheimhouding
Alle informatie, die tijdens de behandeling aan mij is toevertrouwd wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.zie link AVG

Beroepsverenigingen
Praktijk Lavendula is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) .Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.

Vergoedingen
Op www.nvst.nl vindt u alle zorgverzekeraars die bereid zijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk te vergoeden vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen die aan onze beroepsgroep gesteld worden.Een aantal behandelingen worden alleen vergoed in combi met Shiatsu en massagetherapie. Informeer hier vantevoren naar. Iriscopie valt buiten de vergoeding.

Aansprakelijkheid
Praktijk Lavendula is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachtenprocedure
In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat ik altijd zal handelen vanuit mijn professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Onze praktijk wordt gevoerd onder het klacht en tuchtreglement van de NVST.